11 มิถุนายน 2552

ทำนาย ปุตตะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (11.) ทำนาย ปุตตะ

11. ทำนาย ปุตตะ

ถ้า “ปุตตะ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตรหรือธิดาก็ดี บุตรธิดาของผู้นั้นจะเป็นคนเลี้ยงยาก ต้องให้ผู้อื่นผูกข้อมือเอาเป็นลูกเสียก่อนจึงจะเลี้ยงได้ หรืออีกนัยหนึ่งท่านให้ทายว่าผู้นั้นจะเป็นคนอาภัพบุตร – ธิดา เมื่อมีบุตร ธิดาเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ กล้าขึ้นมา แล้วก็จะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลย เป็นคนที่มีบุตร ธิดาก็เหมือนกับไม่มีเพราะ บุตร – ธิดา ของผู้นั้นจะไม่ให้ผู้นั้นได้พึ่งอาศัยอะไรได้เลย มิใช่แต่บุตร ธิดาของตนเท่านั้น ถึงผู้อื่นก็เหมือนกัน ผู้นั้นจะให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เจือจานต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่ได้รับผลแห่งความดีที่ตนได้กระทำไปแล้วนั้น ๆ เลย เพราะเหตุว่าชะตาชีวิตของผู้นั้นเป็นคนที่ทำคุณแก่คนไม่ขึ้นนั้นแล

ถ้า “ปุตตะ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตร ธิดา ก็ตาม บุตรหรือธิดาของผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณความดีทุกประการจะเป็นผู้ที่นำเอาความสุข ความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูลของตน จะเป็นผู้ที่ทำให้สกุลวงศ์ของตนได้รับความเย็นใจได เมื่อบุตรหรือธิดาของผู้นั้นแรกเกิดมานั้น จะมีผู้นำเอาสิ่งของอันพึงใจมาให้ ผู้นั้นจะได้พึ่ง บุตร – ธิดา ของตนนั้นต่อไปในภายหน้าแล

ถ้า “ปุตตะ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตรหรือธิดาเป็นคนที่รู้จักการทำมาหากิน เป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง รู้จักออกความคิดเรื่องแบบแปลน หรือมีโครงการในการทำมาหากินเป็นอย่างดี บุตรธิดาของผู้นั้นจะเป็นคนที่มีอนาคตที่แจ่มใสที่สุด อาศัยที่ตนเป็นคนรู้จักหลักของการทำมาหากิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีมานะในการทำมาหากิน ต่อไปภายหน้า บุตร ธิดา ของผู้นั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีฐานะและหน้าที่ในการงานที่สูงส่งแล

ถ้า “ปุตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยบุตร ธิดาและบุตร ธิดาของผู้นั้น จะเป็นผู้นำผลดีมาสู่บิดา มารดา และเป็นคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาดดีมาก บุตรธิดาของผู้นั้นจะเป็นคนที่มีสภาพทางร่างกาย และทางสติปัญญาสมบูรณ์ดีทุกประการ และเป็นคนที่บิดา มารดา ตลอดจนญาติมิตรพงศ์พันธุ์จะพึ่งพาอาศัยได้ จะเป็นคนที่นำความดีมีหน้ามีตามาสู่วงศ์ตระกูลของตนในภายหน้าแล

ถ้า “ปุตตะ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตรหรือธิดา บุตร ธิดา ของผู้นั้นจะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ เป็นคนเจ็บออด ๆ แอด ๆ อยู่เสมอ ทำให้พ่อแม่พงศ์พันธุ์ ต้องสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลอยู่มิรู้หยุดหย่อน บุตร ธิดา ของผู้นั้น ครั้นเติบโตใหญ่กล้าขึ้นมาแล้ว ก็จะไม่ให้บิดามารดาได้พึ่งพาอาศัย เป็นคนที่เห็นบิดา มารดา พี่น้องพงศ์พันธุ์ ของตนเป็นเช่นข้าศึกศัตรูของตนฉะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งท่านให้ทายว่าผู้นั้นจะมีบุตรธิดา เป็นคนโง่เขลาซึมเซานักแล

ถ้า “ปุตตะ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตรธิดาก็เป็นเพียงแต่อนุชาตบุตรเท่านั้น ถึงจะได้ดีตกยากอย่างไรนั้น ก็เป็นแต่เสมอสกุลวงศ์ของตนเองเท่านั้น จะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสกุลของตนเท่าใดนัก บุตรธิดาของผู้นั้นจะมีสกุลวงศ์ของตนเป็นเครื่องวัดอนาคต และทางดำเนินชีวิตของตนคือ เมื่อสกุลวงศ์ของผู้นั้นเป็นเจ้าเป็นนาย เป็นคฤหบดีมั่งคั่ง หรือเป็นกระยาจกเข็ญใจ อย่างไร ๆ ก็ตามบุตรธิดาของผู้นั้นก็จะเป็นอย่างสกุลวงศ์ของตนนั้นทุกประการแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น