11 มิถุนายน 2552

ทำนาย พันธุ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (10.) ทำนาย พันธุ

10. ทำนาย พันธุ

ถ้า “พันธุ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นผู้ที่มีความอาภัพในเรื่องพงศ์พันธุ์มาก ผู้นั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไร จากพี่น้องพงศ์พันธุ์นั้นเลย ผู้นั้นพึ่งพาอาศัยผู้อื่นยังจะดีกว่าพึ่งพาอาศัยพี่น้อง วงศ์วานของตนเอง ชะตาชีวิตของผู้นั้น จะมีพี่น้องวงศ์วานของตนเองเป็นศัตรูของตนแล

ถ้า “พันธุ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีญาติพี่น้องวงศ์วานที่เป็นคนมีสกุลสูง มีการทำมาหากินในทางสัมมาอาชีพ มีฐานะและหน้าที่ในวงราชการที่สูงค่า คือ ญาติพี่น้องวงศ์วานของผู้นั้นเป็นผู้มีความดีคนทั้งหลายยกย่องนับถือผู้นั้นก็จะพลอยมีหน้ามีตาเพราะญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์นั้นด้วย ชะตาชีวิตของผู้นั้นจะได้ดีเพราะมีพี่น้องพงศ์พันธุ์เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอแล

ถ้า “พันธุ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีญาติพี่น้องวงศ์วานเป็นคนรู้หลักของการทำมาหากิน ญาติพี่น้องผู้นั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการประดิษฐ์กรมต่าง ๆ และญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ของผู้นั้น จะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือต่อผู้นั้นเป็นอย่างดี ญาติพี่น้องของผู้นั้นเป็นคนขยันขันแข็ง ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในทางที่ชอบ มีความรักใคร่ ให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องพงศ์พันธุ์ ของตนเป็นอย่างดีคือผู้นั้นเป็นคนที่มีพี่น้องมากและพี่น้องของผู้นั้นเป็นคนมีใจโอบอ้อมอารีต่อพงศ์พันธุ์ของตน เป็นคนที่เห็นแก่พี่น้อง แก่วงศ์วานของตน ยินดีให้ความช่วยเหลือโดยทั่วถึงกันแล

ถ้า “พันธุ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายและญาติมิตรของผู้นั้นรู้จักความปรองดองกันเป็นอย่างดียิ่ง มีความเป็นอยู่เป็นก๊ก เป็นเหล่ากันดี มิฉะนั้นท่านให้ทายว่า ชะตาชีวิตของผู้นั้นชอบทำการอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยทั่วถึงกันเช่นเป็นคนมีวิชาชีพ เป็นหมอยา หมอความ เป็นต้น ซึ่งมีหน้าที่คอยติดต่อทำประโยชน์ให้แก่สาธารณชนโดยทั่วไป ถ้าผู้นั้นบวชเป็นสงฆ์เป็นชี ก็จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณ หรือเป็นพระราชาคณะมีชื่อเสียงทางสมณเพศแล

ถ้า “พันธุ ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีญาติพี้องพงศ์พันธ์พึ่งพาอาศัยไม่ใคร่ได้คือญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ ของผู้นั้นมักจะแยกย้ายกันไปอยู่เสียในที่อื่นเป็นส่วนมาก หรือมิฉะนั้นญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ผู้นั้นมักจะมีโรคพยาธิอันเกิดแต่กรรมพันธุ์ที่รักษามิรู้หาย ซึ่งโรคนั้นได้เป็นมาแต่บรรพบุรุษของผู้นั้นแล้ว และได้ตกทอดสู่ญาติพงศ์พันธุ์ของตน ชะตาชีวิตผู้นั้นเป็นคนอาภัพพี่ น้องพงศ์พันธุ์ ต้องมีตัวของตัวเองเป็นที่พึงของตนแล

ถ้า “พันธุ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น ถึงจะมีญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ มากมายอย่างไรก็ตาม ญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ของผู้นั้นก็เป็นเพียงอนุชาตตระกูล มีความเป็นอยู่ตลอดถึงการทำมาหากิน เป็นเช่นกับต้นตระกูลวงศ์เดิมของตนทุกประการ เช่น ตระกูลของตนเคยทำมาหากินในทางทำนาค้าชาย หรือเป็นข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่อย่างไรก็ตาม ญาติพี่น้องของผู้นั้นย่อมจะมีอาชีพ หรือการทำมาหากินตามเช่นอย่างตระกูลเดิมของตนนั้นทุกประการแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น