11 มิถุนายน 2552

ทำนายอัตตะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (1.) ทำนายอัตตะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์1.

ทำนายอัตตะ

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่จะพึ่งคนอื่นนั้นอย่าพึงหมาย มีแต่คนอื่นเขาจะกลับมาพึ่งตัวเราแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สินและเงินทอง จะมิรู้ที่จะยากจนขัดสนเลยแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงบริวารและมิตรสหายมาก และผู้นั้นจะได้ดีเพราะเพื่อนฝูงมิตรสหายนั้นแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนมีญาติพี่น้องมาก ทั้งฝ่ายข้างบิดามารดา และญาติพี่น้องนั้นจะได้เป็นที่พึ่งของผู้นั้นต่อไปภายหน้า ผู้นั้นจะได้ดีเพราะญาติพี่น้องคอยให้ความอุปการะช่วยเหลือแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะได้บุตรที่มีบุคลิกลักษณะอันดี และกาลต่อไปภายหน้า ผู้นั้นจะได้พึ่งบุตรตลอดไปแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีข้าศึกศัตรูมากและจะทำการงานกิจการใด ๆ ก็ดี ก็มักจะให้เกิดมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางในกิจการที่จะกระทำหรือได้ลงมือกระทำไปบ้างแล้วนั้น ต้องล้มเลิกลง ทำไปไม่ได้ตลอดถึงกิจการบางอย่าง จะได้ทำให้สำเร็จไป แต่กิจการอันนั้น ก็ให้ผลไม่สมบูรณ์ และไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือให้ผลไม่คุ้มค่าแรงและทุนที่ตนลงไป แล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีคู่ครองที่มีฐานะวาสนา และตระกูลผู้ดี ตลอดถึงดวงชะตาชีวิต ที่มีความคล้ายคลึงกันกับผู้นั้นมากเมื่อคราวชะตาชีวิตฟื้นฟู เจริญรุ่งเรือง ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทั้งคู่ เมื่อคราวตกอับและขัดสน ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทั้งคู่ คือจะมีชะตาชีวิตความเป็นไปที่คล้าย ๆ กันทั้งคู่แล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น เกิดมามักจะอาภัพตกยาก อับเฉานัก จะมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับความยากจนจัดสนตลอดไป ทั้งในด้านสุขภาพก็จะมาก ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ จะมีชีวิตไม่ใคร่ยืนนานนัก

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในกรอบแห่งธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันงามทุกประการ ผู้นั้นจะไปเข้าสู่ที่สมาคม และหมู่คณะใด ๆ ก็ดี จะเป็นผู้ได้รับความต้อนรับเป็นอันดี จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงปรากฏในที่ประชุมนั้น ๆ และในหมู่คณะนั้น ๆ แล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง มีมานะพยายามเอาการเอางานดี เมื่อมีความมั่นหมายในสิ่งใดก็จะมีมานะตั้งใจทำจนสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไป แต่ผู้นั้นเป็นคนบาปติดมาแต่ชาติปางก่อน คือจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก ต้องพึ่งกำลังแรงของตนเอง จึงจะเกิดทรัพย์สิน ถึงจะมีคนมาทำแทน ก็ทำได้ไม่ถูกกับความประสงค์ของตน จึงทำให้ตนต้องทำเอง จึงจะมีความพอใจแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมิต้องทำการงานให้ต้องเหน็ดเหนื่อยเลย ผู้นั้นจะเป็นผู้โชคดีในชีวิต จะได้ประสบโชคลาภอยู่เสมอ ๆ จะได้สิ่งอันใด ๆ ก็ดี ก็ล้วนแต่สิ่งที่ดี ๆ ถ้าผู้นั้นเป็นเสนาข้าราชการจะได้บำเหน็จรางวัลอยู่เสมอ ๆ ผู้นั้นมีชะตาชีวิตสดใสในเรื่องโชคลาภจะมิรู้ที่จะอับจนในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเลย

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ชะตาชีวิตของผู้นั้นมิค่อนจะมีความราบรื่น มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บ คอยเบียดเบียนอยู่เสมอ เพราะเป็นผู้มีบาปกรรมติดตามมา แต่ชาติปางก่อน จึงได้มีความเป็นอยู่ไม่ค่อยราบรื่นแล

ถ้า “อัตตะ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ผู้นั้นจะรู้จักมีความสงบ เสงี่ยมเจียมตนไม่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เป็นคนรู้จักความพอดีในความเป็นอยู่ของตน คือตนมีความเป็นอยู่เช่นไร ก็มีความพอใจอยู่เช่นนั้น แต่ชะตาชีวิตของผู้นั้นประกอบอาชีพส่วนตัว ไม่ใคร่จะถูกชะตากับตน ชะตาของผู้นั้นชอบทำหน้าที่อาสาเจ้านาย แล้วจะเป็นผู้มีความดี ความชอบในการอาสาเจ้านายนั้นแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น