11 มิถุนายน 2552

ทำนาย โภคา

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (5.) ทำนาย โภคา

5. ทำนาย โภคา

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีโชควาสนา และมีฐานะในทางการเงินมีการทำมาหากินเป็นปีกแผ่นมั่นคง ผู้นั้นจะมิรู้ยากรู้จนในเรื่องการเงินการทองเลย จะเป็นผู้มีหน้ามีตาในที่ประชุมชน มักจะมีผู้ยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันดีของชนทั่วไป จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นคนกว้างขวางในถิ่นนั้นทำให้ไม่มีผู้ใดจะกล้ามาข่มเหงรังแก เพราะต่างคนต่างก็ยกย่องผู้นั้นให้เป็นผู้ที่บอกกล่าวสั่งสอนหมู่ตนให้เป็นคนที่รู้จักทำมาหากิน และได้ยกย่องให้เป็นผู้มีอำนาจเหมือนตนในถิ่นที่นั้น ๆ ทุกแห่งแล

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีอำนาจวาสนาได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นผู้ที่คนทั้งหลายให้ความยกย่องนับถือ เป็นผู้มีอยู่มีกินอันอุดมสมบูรณ์ มีบริวารข้าทาสชายหญิงอยู่พร้อมพรั่ง ชะตาชีวิตผู้นั้นจะมิรู้ยากจนเลย เป็นผู้ที่มีทาสบริวาร มีความจงรักภักดีอยู่เสมอ ผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลของตนเป็นอย่างดียิ่ง จึงทำให้คุณความดีของผู้นั้นมีผู้กล่าวถึงอย่างมิรู้จบรู้สิ้นเลย

ถ้า “โภคา” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า ผู้นั้น มีความสำคัญอยู่ที่เรื่องการคบหาสมาคมเป็นเรื่องสำคัญคือ เมื่อผู้นั้นได้คบหาสมาคมกับผู้ที่มีความรู้ความดีก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นคนมีความรู้ความดีไปด้วย ถ้าผู้นั้นไปคบค้าสมาคมคบหากับผู้ที่มีนิสัยใจคอกักขฬะ เกเรต่าง ๆ แล้ว ก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นเช่นกับผู้ที่ตนได้คบหาไว้เป็นมิตรสหายนั้น จึงว่าผู้ที่ตกอยู่ในข้อนี้ ควรจะมีความสังวรและระวังเรื่องของการคบเพื่อนฝูง มิตรสหายให้มาก ๆ สักหน่อย เพราะการคบหาสมาคมนั้น จะเป็นพรหมลิขิตเครื่องชี้ชะตาของตนต่อไปในภายหน้า ถ้าเห็นคนไหนไมดีในทางใดแล้ว จงเลือกคบแต่ผูที่มีความรู้ ความดีในสัมมาอาชีพ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีญาติพี่น้องทั้งข้างฝ่ายบิดาและข้างมารดา เป็นคนมีฐานะในทางการเงินและในทางมีตระกูลสูง เป็นหลักฐานดียิ่ง ไม่มีใครที่จะมาดูถูกหมิ่นในเรื่องชาติตระกูล หรือเรื่องญาติพี่น้องของผู้นั้นได้เลย หรือนัยหนึ่งว่า ญาติพี่น้องของผู้นั้นจะเป็นคนมีตำแหน่งหน้าที่สูงในราชการ จึงเป็นเหตุจะให้ผู้นั้นได้รับการอุ้มชูช่วยเหลือญาติพี่น้องนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้นั้นจะได้ดีต่อไปภายหน้า เพราะจะมีญาติพี่น้องนั้นเป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ ๆ ผู้นั้นจะมีชะตาชีวิตไม่ตกต่ำก็เพราะเป็นผู้มีญาติพี่น้อง ให้คนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะได้บุตรธิดาที่มีบุญ บุตร - ธิดานั้นจะเป็นคนที่นำโชคลาภอันดีงามมาสู่ผู้นั้น เสมอ ผู้นั้นจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้เพราะบุตร ธิดานั้น ที่จะมาเกิดอยู่กับผู้นั้นจัดเป็นจำพากบุตรธิดา อภิชาตบุตร คือ บุตรธิดา ที่เป็นผู้ยิ่งกว่าบิดามารดาในทางความรู้ ความดี และในทางศิลปะวิชาการทำมาหากินต่าง ๆ เพราะผู้นั้นได้บุตร ธิดานั้นเป็นโภคทรัพย์ที่สำคัญยิ่งของตนเอง

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้นมีทรัพย์สิ่งใด ๆ ก็ดี ก็มักจะมีผู้ฉ้อโกงและแก่งแย่งเอาไปเสีย ผู้นั้นจะมีสิ่งสินทรัพย์สักเพียงใด ๆ ก็ดี จะรักษาไว้ไม่ได้ มักจะมีความพิบัติไปด้วยเหตุเภทภัยต่าง ๆ เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้น มีทรัพย์สินเป็นศัตรูจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถจะเก็บทรัพย์สินที่ตนหามาได้แล้วไว้ให้ถาวรมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป ถึงจะมีสิ่งที่ตนรักใคร่และหวงแหนอย่างไรก็มักจะมีข้าศึกศัตรูคอยทำลายหรือเบียดเบียนเอาไปเสีย

ถ้า “ โภคา” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้น จะได้คู่ครองสกุลผู้ดีมีเกียรติที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีคู่ครองเป็นโภคทรัพย์คู่ครองนั้นจะเป็นคนให้ความช่วยเหลือผู้นั้นในการสร้าง เนื้อสร้างตัว จนทำให้ผู้นั้นมีฐานะเป็นปีกแผ่นมั่นคงในที่สุด คู่ครองของผู้นั้นจะเป็นคนประกอบด้วยเบญจกัลยาณี มีความดีงามพร้อมทุกอย่างเหตุที่ผู้นั้นได้พบคู่ครองที่ดีจึงได้มีความสุข ความเจริญในชีวิตแล

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนอาภัพไร้ทรัพย์สินเงินทอง ต้องมีความเหนื่อยยากเป็นประจำ ถึงจะประกอบการทำมาหากินอย่างไร ผลของกิจการงานที่ตนได้กระทำแล้ว นั่นย่อมจะอำนวยผลให้ อย่างการปรับกระปรอยคือได้ผลไม่คุ้มกับการลงแรงลงทุนไป จึงทำให้ผู้นั้นเป็นคนมีความเบื่อหน่าย และทอดอาลัยในชีวิตของตน ในที่สุดก็จะปล่อยไปตามยถากรรม อาศัยที่ผู้นั้นเป็นคนไม่มีหลักฐานอะไร ตอนเมื่อบั้นปลายชีวิตจึงได้รับความลำบากยากแค้นยิ่งนักในที่สุดก็ยึดเอาชายคาเรือนหรือศาลาวัดเป็นที่อาศัยนอนแล

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนมัธยัสถ์ รู้จักเก็บรู้จักใช้ สู้ตั้งหน้าประกอบการทำมาหากินในทางที่ชอบ เมื่อได้ผลแห่งการงานทีตนกระทำนั้นแล้ว ก็รู้ใช้รู้จ่าย และผู้นั้นได้อาศัยชะตาชีวิตของตน เป็นเครื่องช่วยด้วยจึงทำให้ผู้นั้น ได้ประสบกับความสุขโดยครบถ้วนทุกประการ เมื่อบั้นปลายชีวิตก็จะได้รับการยกย่องนับถือ จากอนุชนรุ่นหลัง เพราะผู้นั้นได้ทำตนของตนให้เป็นแบบอย่างอันดีไว้แล้ว อย่างสมบูรณ์ทุกประการแล

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่รู้จักหลักของการประกอบสัมมาอาชีพเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ที่ได้รับผลของการงานที่ตนทำนั้นอย่างภาคภูมิใจยิ่ง และผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความมานะอดทน ตั้งหน้าประกอบการทำมาหากินอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากผู้นั้นมักจะเป็นคนมีโชคดีในเรื่องการของการซื้อขายเสมอ ชะตาชีวิตของผู้นั้นมักจะอำนวยให้ในเรื่องการค้าขายเป็นอย่างดียิ่ง ถ้าผู้นั้นประกอบการทำมาหากินด้วยวิธีอื่น ๆ เพราะผู้นั้นเป็นผู้โชคดียิ่งคนหนึ่งในทางการค้าขาย จะเป็นผู้มีฐานะอันมั่นคงในที่สุด

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น เป็นคนที่มีบุญวาสนาอย่างดียิ่ง ผู้นั้นจะมิรู้จักความยากลำบากเลย ผู้นั้นจะเป็นผู้มีฐานะทางการเงินและการครองชีพอย่างมั่นคงและสดใสยิ่งคนหนึ่ง แต่อาชีพที่ถูกกับชะตาชีวิตของผู้นั้น ได้แก่ การเป็นนายหน้าเรื่องการซื้อการขายที่ดิน เรือกสวน ไร่นา เป็นต้น ถ้าจะทำราชการก็จะให้เกี่ยวข้องกับที่ดิน จึงจะถูกต้องกับชะตาชีวิตของตน หรือมิฉะนั้นก็เป็นการทำเหมือง หรือการทำป่าไม้ หรือการทำไร่นาผลไม้ล้มลุกต่าง ๆ ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้ลาภผลที่น่าพึงพอใจยิ่ง จะเป็นผู้มีโชคดีในการเสี่ยงโชคเสมอ ๆ ผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างราบรื่นและสงบสุข อย่างที่จะหาผู้เปรียบเสมอได้ยากยิ่งคนหนึ่งแล

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีข้าวของสิ่งใด ๆ ก็ดี สิ่งของนั้น ๆ มักจะมีตำหนิและได้โดยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มักจะมีผู้คอยตัดรอนหรือแบ่งปันไปเสีย ผู้นั้นถึงจะได้รับทรัพย์สินใด ๆ นานา จนทำให้ทรัพย์สินที่ตนมีอยู่นั้นต้องหมดสิ้นไปในที่สุด ชะตาชีวิตของผู้นั้น เป็นชะตาชีวิตที่จะรักษาสิ่งใดไว้ไม่ได้ตลอดไป มันจะมีอันเป็นไปโดยที่ไม่ได้นึกฝันเลย

ถ้า “โภคา ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนอาภัพ อับโชคเมื่อจะใช้หรือไหววานผู้ใดผู้หนึ่ง ทำกิจการงานใด ๆ ก็ดีเขาก็มักจะเรียกค่าจ้างและรางวัลก่อนเสมอ เรื่องที่เขาจะทำให้เปล่า ๆ โดยมิได้หวังผลตอบแทนนั้น ก็เพราะเขาหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้มาคบหากับผู้นั้น ไม่มีผู้ที่จะคบหากับผู้นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเลย ถึงผู้นั้นจะให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดู ต่อผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ในความปกครองของตนสักเท่าไรก็ตาม เขาก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อผู้นั้น โดยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อผู้นั้นอับจนหรือตกต่ำลงไปเวลาใดเขาเหล่านั้นก็จะพากันปลีกตัวหนีจากผู้นั้นเสียหมด โดยมิได้มีความห่วงใยและนึกถึงคุณของผู้นั้นเลย เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้นเพื่อคนที่ทำคุณแก่คนมิขึ้นแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น