11 มิถุนายน 2552

ทำนายปิตา - มาตา

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (4.) ทำนายปิตา - มาตา

4. ทำนายปิตา - มาตา

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีรูปร่างหน้าตาอุปนิสัย ใจคอตลอดจนความประพฤติและกิริยามารยาททุกอย่างย่อมจะคล้ายคลึงกับบิดา – มารดา นั้นทุกประการ คือเมื่อตกที่ปิตาก็เหมือนกับบิดา ถ้าตกที่มาตา ก็เหมือนกับมารดา ตลอดไป เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้น ย่อมจะเข้ากันได้กับบิดา – มารดา จึงเป็นคนที่จะได้รับความรัก ความเอ็นดู จากบิดา – มารดา เป็นพิเศษสักหน่อย ซึ่งบางทีก็จะทำให้เป็นที่เกลียดชังของพี่ ๆ น้อง ๆ ที่เกิดมาร่วมบิดา – มารดา เดียวกันก็มี

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้น ทายว่าตระกูลดั้งเดิมข้างฝ่ายบิดา มารดาของผู้นั้นเป็นตระเป็นตระกูลผู้ดีมีวาสนา มีผู้นับถือยกย่องมาแล้วเป็นตระกูลที่ดีเคยยกย่องจากผู้เป็นเจ้า เป็นใหญ่ของบ้านเมืองมาแล้ว จัดได้ว่าบรรพบุรุษผู้นั้น เคยได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงมาแล้ว แต่ในครั้งสมัยอดีตกาล จึงเป็นเหตุให้มีผู้ยกย่องนับถือในกาลต่อ ๆ มาโดยลำดับ

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า บิดา มารดาของผู้นั้นเป็นคนมีเกียรติกว้างขวาง เป็นที่รู้จักของคนทั่ว ๆ ไป จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นมีความคุ้นเคยชอบพอกับบุคคลได้ทุกชั้นทุกวัย เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก เพราะบิดา มารดาของผู้นั้นเป็นคนรู้จักและมีความสำคัญต่อสังคมนั้น ๆ

ถ้า “ปิตา - มาตา” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้น ทายว่าบิดามารดาของผู้นั้น เป็นคนที่มีเครือญาติร่วมวงศ์สกุลมากไปด้วยตามวงศ์สกุลของบิดา มารดาตน ญาติพี่น้องผู้นั้นย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างดี

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีพี่น้องเกิดร่วมบิดา มารดาเดียวกันหลายคน และจะมีนิสัยคล้ายคลึงกับบิดา มารดา สุดแล้วแต่จะตกที่ ปิตา – มาตา คือถ้าตกที่ปิตาก็จะมีกิริยารูปร่างเหมือนกับบิดา ถ้าตกมาตาก็จะมีกิริยามารยาทเหมือนอย่างมารดานั้นทุกประการ และผู้นั้นจะเป็นที่รักใคร่ของบิดามารดา ตลอดจนญาติทั้งข้างฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาแล

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นลูกที่จงเกลียดจงชังของบิดา มารดา คือมีชะตาชีวิตไม่ค่อยจะลงรอยกันกับบิดา มารดา เมื่อพบเห็นกันเข้าก็ให้เกลียดให้ชัง เหมือนกับได้พบเห็นผู้ที่เป็นข้าศึกศัตรูกัน ผู้นั้นเป็นลูกที่บิดามารดาไม่ใคร่จะมีความห่วงใยเท่านัก มีชะตาชีวิตเข้ากับบิดามารดาไม่ได้ เมื่อเติบโตขึ้นมักจะพลัดพรากจากบิดามารดาไปแล

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้น จะได้คู่ครองที่เป็นญาติของฝ่ายบิดามารดา มิฉะนั้น ก็จะได้คู่ครองที่มีอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกับบิดารมารดานั้น ถ้ามิดังนั้น คู่ครองของผู้นั้นบิดามารดาจะเป็นผู้จัดแจงให้เอง และคู่ครองมักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าผู้นั้น มักจะไม่มีโอกาสเลือกหาคู่ครองได้ โดยความประสงค์ของตนเอง มักจะไปตกเป็นหน้าที่ของบิดามารดา หรือของญาติพี่น้องจะเป็นผู้จัดแจงให้ โดยที่ผู้นั้นจะมี่เป็นอิสระในการหาคู่ครองของตนเอง

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น เกิดมาจะได้พึ่งบิดามารดาไม่เท่าไรนัก มักจะตั้งตัวได้เพราะตัวของตัวเอง การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือจากผู้อื่นนั้นมักจะเป็นแต่เมื่อตอนที่ผู้นั้นยังมีอายุยังน้อย อยู่เท่านั้นครั้นว่าเมื่อย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็มักจะพึ่งพาตัวเองแต่ผู้นั้นมีความมานะดี ถ้าปิตาอยู่ที่มรณะบิดามักจะตายก่อน ถ้ามาตาตกอยู่ที่มรณะมารดามักจะตายก่อนผู้นั้น อาภัพบิดามารดามักจะเป็นคนกำพร้าแต่เมื่ออายุยังน้อย ซึ่งโดยมากนั้นก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติต่างฝ่ายมารดา

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า บิดามารดาของผู้นั้นจะเป็นผู้ดีมีสกุล มีชั้นวรรณะสูง รู้จักพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบรอย เป็นคำพูดที่ชอบใจ คนส่วนมากและมารดา – บิดาของผู้นั้น จะเป็นคนรูปร่างสวยงาม รู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ จึงมักเป็นคนได้รับความเมตตาจากท่านผู้เป็นเจ้าเป็นหัวหน้าอยู่เสมอ

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ทายว่า บิดามารดาของผู้นั้นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักในเรื่องการทำมาหากินจะตั้งตนได้ เพราะความขยันหมั่นเพียรนั้น คือบิดามารดาของผู้นั้นมักจะเป็นคนมีมานะ ไม่ชอบพึ่งพาอาศัยผู้นั้น จะทำการงานสิ่งใดก็มักจะมีความมั่นใจด้วยตนเองและการงานที่ทำนั้นก็จะลุล่วงไปได้โดยความเรียบร้อย มีผลอันน่าพึงพอใจยิ่ง จึงทำให้บิดามารดาของผู้นั้น ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ เป็นคนมีฐานะทางการเงิน การทองอย่างมั่นคงเพราะตัวของตัวเอง

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ข้างฝ่ายบิดามารดาของผู้นั้นเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นผู้นั้นจะมีบิดามารดาเป็นผู้สนับสนุนจุนเจือในเรื่องการเงินการทอง และช่วยเหลือแนะนำในการทำมาหากิน เพื่อจะให้ผู้นั้นตั้งตัวได้ เหมือนกับท่าน และบิดามารดาของผู้นั้นมักจะเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงชีพ จึงเป็นเหตุให้ได้เก็บไว้จุนเจือแก่ลูกหลานในกาลต่อมาได้เป็นอย่างดี

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ทางว่าทางฝ่ายบิดามารดาของผู้นั้น จะเป็นคนขี้โรคมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ซึ่งโรคนั้นมักจะเป็นโรคที่เกิดแต่เวรกรรมที่สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อน มาสังหรณ์ให้เป็นไปนับแต่เสียค่าขวัญข้าวค่ายาอยู่นั้น ก็มาก นักบางเวลาก็ดู ๆ เหมือนกับจะหาย แต่เมื่ออยู่ ๆ ไปก็กลับหนักลงเป็นอยู่อย่างนี้ จึงมิเป็นอันที่จะประกอบการ ทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยปกติได้ โดยเหตุนี้จึงทำให้ฐานะของบิดามารดาไม่ใคร่จะมั่นคงนัก เพราะทำมาหาได้ก็หมดไปเรื่องการรักษาพยาบาล หรือญาติร่วมสายโลหิต มักจะมีคนเป็นโรคอัมพาตแล

ถ้า “ปิตา - มาตา ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ถ้ามาตกที่ปิตา ก็ให้ทายว่าบิดาของผู้นั้นได้เป็นที่ใกล้ชิดเชื้อของเจ้าจอมหม่อมห้าม และเป็นผู้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากท่านผู้เป็นเจ้านาย จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอบรมจากบิดามารดา ในเรื่องเขาหาเจ้าเข้าหานายมาแต่เล็กแต่น้อย มีกิริยามารยาทที่สงบเสงี่ยม และเป็นลูกที่ดีได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่แล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น