3 กรกฎาคม 2552

ทำนายท่านที่เกิดวันเสาร์

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันเสาร์

ทำนายท่านที่เกิดวันเสาร์

ระหว่างอายุ 16-17-18-19 ปี พระ ศุกร์แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดี ทำประโยชน์อันใดบังเกิดผลดีทุกประการ ตลอดทั้งจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ดี ควรบูชาพระศุกร์กับพระ พฤหัสบดี ทรัพย์สินจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 20 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ จะเกิดขึ้น แต่กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดีจะดีมาก

ระหว่างอายุ 22-23 ปี กับ 7 เดือน พระจันทร์ แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะแรกมีความสุขและโชคลาภ หาได้ดีแต่ภายหลัง ให้ระวังหญิงขาวเหลืองจะทำให้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 24-25 ปี พระอังคาร แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังจะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือถูกใส่ความจองจำ เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ พฤหัสบดีจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 26-27 ปี กับ 11 เดือน พระพุธ แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะนี้ จะได้ทรัพย์ด้วยปัญญาของตนเอง ได้ชื่อเสียงเกียรติยศและได้ทรัพย์สินของต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธกับพระ พฤหัสบดีจะดีขึ้นมากและจะพบคู่ครองด้วย

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระ เสาร์แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังมีเคราะห์เพราะผู้ใหญ่จะเสียทรัพย์ จะถูกใส่ความหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะพ้นภัยระหว่างอายุ 30 ปี กับ 4 เดือน พระราหูเสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังจะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ได้รับทุกข์ยากนานาประการ ควรบูชาพระราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 31-32 ปี กับ 7 เดือน พระศุกร์ แทรกพระราหู จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ และเพศตรงข้ามคอยติดตามอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของมวลญาติ มิตร ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ ราหูจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 33 ปี พระ อาทิตย์ แทรกพระราหู จะได้ลาภทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ ผู้ใหญ่จะเป็นผู้นำโชคลาภมาให้ ตลอดกับบุตรภริยาก็ดีมีความสุข ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหูจะหมดศัตรู

ระหว่างอายุ 34 ปี กับ 6 เดือน พระจันทร์ แทรกพระราหู จงระวังเจ้านายหรือผู้มียศศักดิ์ ส่อเสียดหาเรื่องให้ได้รับโทษภัณฑ์ต่าง ๆ เสียทรัพย์ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระราหู จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 35 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู จงระวังคนปองร้ายทำให้เสียทรัพย์ จะเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อต่าง ๆ คนผิวดำจะหลอกลวง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 36-37 ปี พระพุธ แทรกพระราหู จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ผลงานที่ทำไว้จะบังเกิดผลดีทุกประการ แต่ควรระวังชายอ้วน จะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระพุธ กับพระ ราหูโชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 38- 39 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู จงระวังอย่าเดินทางไปไกล จะมีเคราะห์แต่ภายหลัง จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ และได้พึ่งพามิตรสหาย ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหูจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 40-41-42 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้ เดินทางไม่ดีจะมีเคราะห์ หญิงผิวขาวจะหาเรื่องให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนประกอบภารกิจต่าง ๆ จะเกิดผลดีมาก จะได้ทรัพย์สิน และชื่อเสียงต่าง ๆ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ราหู จะมีโชคลาภดีมาก

ระหว่างอายุ 43-44-45 ปี พระศุกร์ เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ และได้ที่อยู่อาศัยสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะได้คนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์จึงจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 46 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วย มิตรสหายจะให้โทษ และทะเลาะวิวาทกัน ถูกใส่ความต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47 -48-49 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้โชคลาภผลงานทุกอย่างมีผลดี และมีหญิงขาวเหลืองเป็นผู้นำลาภมาให้ทั้งจะได้คู่ครองด้วยควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ จึงจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 50-51 ปี พระอังคาร แทรกพระศุกร์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ ชื่อเสียง เกียรติยศ ธุรกิจผลงานที่ทำไว้บังเกิดลาภผลดีทุกอย่าง ควรบูชาพระอังคาร กับพระศุกร์ ลาภผลจะดี

ระหว่างอายุ 52-53-54 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ โชคลาภสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญ เสียไปจะได้กลับคืนมา ที่อยู่อาศัยสุขสบายดี ควรบูชาพระพุธ กับพระศุกร์ จะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 55-56 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัย บุตรภริยาเจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 57-58-59-60 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์จะได้ทรัพย์สิน จะได้เพราะผู้ใหญ่ ตลอดชื่อเสียงผลงานมีผลงานดีทุกประการ ลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ศุกร์ จะโชคดี

ระหว่างอายุ 61-62 ปี พระ ราหูแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังจะเสียเงิน เพราะผู้ชายผิวดำ ซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้รับความเดือดร้อน ญาติมิตรจะจากไป ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 63 ปี พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ให้ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ เสียเลือดเนื้อ เสียของรัก ผู้ใหญ่ให้โทษ ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 64 ปี พระ จันทร์แทรกพระอาทิตย์ ระวังอย่าไว้วางใจคนง่าย จะพาให้เสียทรัพย์ แต่ตอนปลายปีจะมีลาภผล ประกอบกิจมีผลดี ระยะนี้ โชคลาภ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ อาทิตย์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 64 ปีกับ 5 เดือน พระ อังคาร แทรกพระอาทิตย์ ระวังข้าวของต่าง ๆ จะเสียหาย หรือย้ายที่อยู่อาศัย รับความเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 65 ปี กับ 6 เดือน พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ จะอยู่สุขกายสบายใจ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 66 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย เสียสิ่งของต่าง ๆ ระวังคนพาล จะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความนำให้ได้รับความทุกข์ยาก ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 67 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระ อาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกียรติยศ คนนับถือทั่วหน้า ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น